SEPETİM
Destek Hattı +90535 010 36 27

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu belirli sorumluluklara sahiptir ve bu kapsamda alması gereken tedbirler bulunmaktadır. Bu aydınlatma metni kişisel veri sahibi, alınan verilerinin kimlerle paylaşılabileceği, verilerin nasıl ve ne kadar süre ile muhafaza edileceği hakkında bilgilendirmek ve açık rızasını almak için hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu

Kalitesert Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Mesnevi Cad. Dedekorkut Sok. No:1/5 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 418 00 96

Fax: 0 312 418 00 97

Web: www.kalitesert.com

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirdiğimiz her türlü faaliyette aşağıda yer alan ilkelere uygun hareket etmektedir.

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

· Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel veri sahibinin açık rızası bulunmasa bile aşağıda yer alan maddelerin mevcut olması durumunda kişisel veriler işlenmektedir.

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

· İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu çerçevede,

· Sınava girecek adayların bilgileri (kimlik, iletişim bilgileri vs), sınavların açılabilmesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin düzenlenebilmesi, gözetim işlemlerinin yapılması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ya web portal aracılığıyla aktarılmaktadır.

· Sınavlarda görev alacak gözetmen, değerlendirici, karar verici gibi sınav görevlilerinin MYK web portal’da onaylanmaları için kişisel verileri portal üzerinden MYK’ya bildirilmektedir.

· Yasal olarak yapılması gereken denetimlerde (MYK ve TÜRKAK denetimleri vs), söz konusu kurum/kuruluşlarla talep ettikleri bilgi, belgeler ve kayıtlar (görüntülü sınav kayıtları dahil) paylaşılmaktadır.

· Sınava girecek adayların adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların, değerlendirici, gözetmen ve karar vericilerin kimlik bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.

· Adayların kimlik bilgileri, sınavdan çıkar çatışması beyanının alınabilmesi için adayın sınavında görevlendirilecek değerlendirici, gözetmen ve karar verici kişilerle paylaşılmaktadır.

3. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Şirketimiz, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük Şirketimizde bir iş akdine bağlı olarak çalışanların görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede kişisel veri sahibine ve Kurula bildirir.

4. Yurtiçi Veri Aktarımı

Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verilerin, Kanun’un 8. madde hükmü uyarınca kişisel veri sahibinin açık rızası alınmak suretiyle üçüncü kişilere aktarılabileceği hükme bağlanmıştır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt içinde aktarılması bakımından aynı şartları aramaktadır.

5. Yurtdışına Veri Aktarımı

Şirketimiz, yurtdışına veri aktarımında bulunmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel veri sahibi, Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

· Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirketimiz talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırarak kişiye bilgi verir.

· Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Şirketimiz bu durumu üçüncü kişiye bildirir. Üçüncü kişi nezdinde bu gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

· Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirketimiz tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı kişisel veri sahibine en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi her zaman Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili;

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde/dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

· Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri Kanun’un uygulanması ile ilgili taleplerini ve sahip oldukları hakları kullanmak için Şirketimize başvurabilirler.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun'un 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kalitesert.com adresindeki “PB.FR.90 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nun imzalı bir nüshasını Mesnevi Cad. Dedekorkut Sok. No:1/5 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden Şirketimize iletebilir, ilgili formu kalitesert@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Yukarıda verilen aydınlatma metnini okudum, beyanlarıma uygundur ve bu bilgiler çerçevesinde kişisel verilerimin işlenmesini kabul ediyorum.
Rev 00/11.09.2019

PB.FR.90 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu Rev 00

Kişisel Verilerin Korunması Politikası Rev00